لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷قیمت ها به هر متر

ارس آبشار پلاستیک

لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷قیمت ها به هر متر

لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد

 

قیمت روز لوله پلی اتیلن 

 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی

*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

*******************************************************

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر تماس بگیری     ۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲
لوله ۱۶ استاندارد هر متر  تماس بگیرید   باوزن ۲۴ کیلو گرم    ۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

شانزده بار ده بار شش بار  چهار بار سایز لوله
 ريال                       ۴۸,۸۰۰  ريال                        ۴۲,۸۰۰ لوله ۲۰
 ريال                       ۶۸,۴۰۰  ريال                       ۵۷,۶۰۰ لوله ۲۵
 ريال                      ۱۰۸,۸۰۰  ريال                       ۷۴,۸۰۰ لوله ۳۲
 ريال                      ۱۷۲,۰۰۰  ريال                       ۱۱۸,۰۰۰  ريال                        ۹۵,۶۰۰ لوله ۴۰
 ريال                     ۲۶۶,۴۰۰  ريال                       ۱۸۱,۲۰۰  ريال                       ۱۵۰,۰۰۰  ريال                      ۱۲۵,۶۰۰ لوله ۵۰
 ريال                      ۴۲۰,۰۰۰  ريال                     ۲۸۸,۴۰۰  ريال                     ۲۳۲,۰۰۰  ريال                      ۱۹۷,۶۰۰ لوله ۶۳
 ريال                     ۵۸۸,۰۰۰  ريال                      ۴۰۸,۰۰۰  ريال                     ۳۳۱,۲۰۰  ريال                      ۲۷۰,۰۰۰ لوله ۷۵
 ريال                     ۸۴۸,۰۰۰  ريال                     ۵۸۴,۰۰۰  ريال                     ۴۷۲,۰۰۰  ريال                      ۳۹۱,۲۰۰ لوله ۹۰
 ريال                  ۱,۲۵۶,۰۰۰  ريال                     ۸۶۸,۰۰۰  ريال                      ۷۰۸,۰۰۰  ريال                     ۵۸۴,۰۰۰ لوله ۱۱۰
 ريال                 ۱,۶۳۲,۰۰۰  ريال                   ۱,۱۰۴,۰۰۰  ريال                      ۹۰۸,۰۰۰  ريال                     ۷۵۲,۰۰۰ لوله ۱۲۵
 ريال                 ۲,۶۶۸,۰۰۰  ريال                  ۱,۸۰۸,۰۰۰  ريال                   ۱,۲۱۶,۰۰۰  ريال                      ۹۶۸,۰۰۰ لوله ۱۶۰
 ريال                 ۴,۲۶۴,۰۰۰  ريال                 ۲,۸۹۰,۵۰۰  ريال                   ۱,۹۲۲,۹۰۰  ريال                 ۱,۵۷۴,۴۰۰ لوله ۲۰۰
 ريال                  ۷,۲۹۰,۰۰۰  ريال                  ۴,۹۵۰,۰۰۰  ريال                ۳,۲۸۵,۰۰۰  ريال                 ۲,۶۶۴,۰۰۰ لوله ۲۵۰
 ريال                ۱۱,۵۲۰,۰۰۰  ريال                 ۷,۸۳۰,۰۰۰  ريال                  ۵,۲۲۰,۰۰۰  ريال                 ۴,۲۱۶,۵۰۰ لوله ۳۱۵
 ريال              ۱۸,۵۸۵,۰۰۰  ريال                ۱۲,۶۰۰,۰۰۰  ريال                 ۸,۳۷۰,۰۰۰  ريال                 ۶,۷۹۵,۰۰۰ لوله ۴۰۰

تماس با ما

tel:0210000000

لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷قیمت ها به هر متر

ارس آبشار پلاستیک

لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷قیمت ها به هر متر

لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد

 

قیمت روز لوله پلی اتیلن 

 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی

*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

*******************************************************

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر تماس بگیری     ۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲
لوله ۱۶ استاندارد هر متر  تماس بگیرید   باوزن ۲۴ کیلو گرم    ۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

شانزده بار ده بار شش بار  چهار بار سایز لوله
 ريال                       ۴۸,۸۰۰  ريال                        ۴۲,۸۰۰ لوله ۲۰
 ريال                       ۶۸,۴۰۰  ريال                       ۵۷,۶۰۰ لوله ۲۵
 ريال                      ۱۰۸,۸۰۰  ريال                       ۷۴,۸۰۰ لوله ۳۲
 ريال                      ۱۷۲,۰۰۰  ريال                       ۱۱۸,۰۰۰  ريال                        ۹۵,۶۰۰ لوله ۴۰
 ريال                     ۲۶۶,۴۰۰  ريال                       ۱۸۱,۲۰۰  ريال                       ۱۵۰,۰۰۰  ريال                      ۱۲۵,۶۰۰ لوله ۵۰
 ريال                      ۴۲۰,۰۰۰  ريال                     ۲۸۸,۴۰۰  ريال                     ۲۳۲,۰۰۰  ريال                      ۱۹۷,۶۰۰ لوله ۶۳
 ريال                     ۵۸۸,۰۰۰  ريال                      ۴۰۸,۰۰۰  ريال                     ۳۳۱,۲۰۰  ريال                      ۲۷۰,۰۰۰ لوله ۷۵
 ريال                     ۸۴۸,۰۰۰  ريال                     ۵۸۴,۰۰۰  ريال                     ۴۷۲,۰۰۰  ريال                      ۳۹۱,۲۰۰ لوله ۹۰
 ريال                  ۱,۲۵۶,۰۰۰  ريال                     ۸۶۸,۰۰۰  ريال                      ۷۰۸,۰۰۰  ريال                     ۵۸۴,۰۰۰ لوله ۱۱۰
 ريال                 ۱,۶۳۲,۰۰۰  ريال                   ۱,۱۰۴,۰۰۰  ريال                      ۹۰۸,۰۰۰  ريال                     ۷۵۲,۰۰۰ لوله ۱۲۵
 ريال                 ۲,۶۶۸,۰۰۰  ريال                  ۱,۸۰۸,۰۰۰  ريال                   ۱,۲۱۶,۰۰۰  ريال                      ۹۶۸,۰۰۰ لوله ۱۶۰
 ريال                 ۴,۲۶۴,۰۰۰  ريال                 ۲,۸۹۰,۵۰۰  ريال                   ۱,۹۲۲,۹۰۰  ريال                 ۱,۵۷۴,۴۰۰ لوله ۲۰۰
 ريال                  ۷,۲۹۰,۰۰۰  ريال                  ۴,۹۵۰,۰۰۰  ريال                ۳,۲۸۵,۰۰۰  ريال                 ۲,۶۶۴,۰۰۰ لوله ۲۵۰
 ريال                ۱۱,۵۲۰,۰۰۰  ريال                 ۷,۸۳۰,۰۰۰  ريال                  ۵,۲۲۰,۰۰۰  ريال                 ۴,۲۱۶,۵۰۰ لوله ۳۱۵
 ريال              ۱۸,۵۸۵,۰۰۰  ريال                ۱۲,۶۰۰,۰۰۰  ريال                 ۸,۳۷۰,۰۰۰  ريال                 ۶,۷۹۵,۰۰۰ لوله ۴۰۰

تماس با ما

۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲