قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰   شانزده بار ده بار شش بار چهار بار سایز   ريال                  ۵۴,۹۰۰  ريال                 ۴۸,۱۵۰ لوله ۲۰  ريال                 ۷۶,۹۵۰  ريال                 ۶۴,۸۰۰ لوله ۲۵  ريال                ۱۲۲,۴۰۰  ريال                 ۸۴,۱۵۰ لوله ۳۲  ريال               ۱۹۳,۵۰۰  ريال              Read More