قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

 

شانزده بار ده بار شش بار چهار بار سایز 
 ريال                  ۵۴,۹۰۰  ريال                 ۴۸,۱۵۰ لوله ۲۰
 ريال                 ۷۶,۹۵۰  ريال                 ۶۴,۸۰۰ لوله ۲۵
 ريال                ۱۲۲,۴۰۰  ريال                 ۸۴,۱۵۰ لوله ۳۲
 ريال               ۱۹۳,۵۰۰  ريال              ۱۳۲,۷۵۰  ريال               ۱۰۷,۵۵۰ لوله ۴۰
 ريال                ۲۹۹,۷۰۰  ريال              ۲۰۳,۸۵۰  ريال              ۱۶۸,۷۵۰  ريال                ۱۴۱,۳۰۰ لوله ۵۰
 ريال              ۴۷۲,۵۰۰  ريال             ۳۲۴,۴۵۰  ريال                ۲۶۱,۰۰۰  ريال               ۲۲۲,۳۰۰ لوله ۶۳
 ريال               ۶۶۱,۵۰۰  ريال               ۴۵۹,۰۰۰  ريال              ۳۷۲,۶۰۰  ريال             ۳۰۳,۷۵۰ لوله ۷۵
 ريال               ۹۵۴,۰۰۰  ريال               ۶۵۷,۰۰۰  ريال               ۵۳۱,۰۰۰  ريال                ۴۴۰,۱۰۰ لوله ۹۰
 ريال            ۱,۴۱۳,۰۰۰  ريال               ۹۷۶,۵۰۰  ريال               ۷۹۶,۵۰۰  ريال               ۶۵۷,۰۰۰ لوله ۱۱۰
 ريال           ۱,۸۳۶,۰۰۰  ريال            ۱,۲۴۲,۰۰۰  ريال            ۱,۰۲۱,۵۰۰  ريال               ۸۴۶,۰۰۰ لوله ۱۲۵
 ريال           ۳,۰۰۱,۵۰۰  ريال           ۲,۰۳۴,۰۰۰  ريال           ۱,۳۶۸,۰۰۰  ريال            ۱,۰۸۹,۰۰۰ لوله ۱۶۰
 ريال           ۴,۶۸۰,۰۰۰  ريال          ۳,۱۷۲,۵۰۰  ريال            ۲,۱۱۰,۵۰۰  ريال           ۱,۷۲۸,۰۰۰ لوله ۲۰۰
 ريال          ۷,۴۵۲,۰۰۰  ريال           ۵,۰۶۰,۰۰۰  ريال         ۳,۳۵۸,۰۰۰  ريال          ۲,۷۲۳,۲۰۰ لوله ۲۵۰
 ريال         ۱۱,۷۷۶,۰۰۰  ريال           ۸,۰۰۴,۰۰۰  ريال         ۵,۳۳۶,۰۰۰  ريال           ۴,۳۱۰,۲۰۰ لوله ۳۱۵
 ريال                             –  ريال                             –  ريال                             –  ريال                             – لوله ۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *