کمربند انشعابی | اتصالات پلی پروپیلن آبرسانی

کمربند انشعابی

[ad_1]   ردیف سایز تعداد در کارتن تعداد در کیسه ۱ ۱/۲*۲۵ ۱۸۰ ۲۰۰ ۲ ۳/۴*۲۵ ۱۸۰ ۲۰۰ ۳ ۱/۲*۳۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۴ ۳/۴*۳۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۵ ۱*۴۰ ۷۰ ۱۰۰ ۶ ۱/۲*۴۰ ۷۰ ۱۰۰ ۷ ۳/۴*۴۰ ۷۰ ۱۰۰ ۸ ۱*۵۰ ۶۰ ۸۰ ۹ ۱/۲*۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰ ۳/۴*۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۱ ۱*۶۳ ۴۸ ۶۰ ۱۲

ادامه مطلب