لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱قیمت ها به هر متر

لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد

قیمت روز لوله پلی اتیلن 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی

*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

*******************************************************

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر تماس بگیری  

۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲

لوله ۱۶ استاندارد هر متر  تماس بگیرید   باوزن ۲۴ کیلو گرم   

 

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

چهار بار چهار بار شش بار شش بار ده بار شانزده بار
سایز لوله PE100 PE80 PE100 PE80 PE100 PE100 قیمت/ریال
لوله ۵۰           ۱۴۹,۲۴۰          ۱۶۳,۲۸۰            ۱۹۵,۰۰۰         ۲۳۵,۵۶۰        ۳۴۶,۳۲۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوله ۶۳          ۲۰۷,۴۸۰         ۲۵۶,۸۸۰           ۳۰۱,۶۰۰         ۳۷۴,۹۲۰          ۵۴۶,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوله ۷۵         ۲۸۶,۵۲۰           ۳۵۱,۰۰۰         ۴۳۰,۵۶۰          ۵۳۰,۴۰۰         ۷۶۴,۴۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوله ۹۰           ۴۱۱,۳۲۰         ۵۰۸,۵۶۰          ۶۱۳,۶۰۰          ۷۵۹,۲۰۰        ۱,۱۰۲,۴۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوله ۱۱۰          ۶۰۸,۴۰۰         ۷۴۳,۶۰۰           ۹۲۰,۴۰۰       ۱,۱۲۸,۴۰۰      ۱,۶۳۲,۸۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوله ۱۲۵          ۷۸۵,۲۰۰          ۹۵۶,۸۰۰       ۱,۱۸۰,۴۰۰      ۱,۴۳۵,۲۰۰       ۲,۱۲۱,۶۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوله ۱۶۰        ۱,۰۴۰,۰۰۰      ۱,۲۵۸,۴۰۰      ۱,۵۸۰,۸۰۰      ۱,۹۳۴,۴۰۰     ۲,۳۵۰,۴۰۰    ۳,۴۶۸,۴۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوله ۲۰۰      ۱,۵۸۶,۰۰۰       ۱,۹۹۶,۸۰۰     ۲,۴۳۸,۸۰۰      ۳,۰۰۵,۶۰۰     ۳,۶۶۶,۰۰۰      ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوله ۲۵۰       ۲,۵۱۱,۶۰۰     ۳,۰۷۸,۴۰۰      ۳,۷۹۶,۰۰۰    ۴,۶۴۳,۶۰۰      ۵,۷۲۰,۰۰۰      ۸,۴۲۴,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوله ۳۱۵       ۳,۹۱۰,۴۰۰     ۴,۸۷۲,۴۰۰      ۶,۰۳۲,۰۰۰       ۲,۱۸۴,۰۰۰       ۹,۰۴۸,۰۰۰    ۱۳,۳۱۲,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوله ۴۰۰       ۶,۲۹۲,۰۰۰      ۷,۸۵۲,۰۰۰      ۹,۶۷۲,۰۰۰      ۱۱,۹۰۸,۰۰۰    ۱۴,۵۶۰,۰۰۰    ۲۱,۴۷۶,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰

۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲