قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار به تاریخ 1401/11/10

قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار به تاریخ 1401/11/10

 

شانزده بار ده بار شش بار چهار بار سایز 
 ريال                  54,900  ريال                 48,150 لوله 20
 ريال                 76,950  ريال                 64,800 لوله 25
 ريال                122,400  ريال                 84,150 لوله 32
 ريال               193,500  ريال              132,750  ريال               107,550 لوله 40
 ريال                299,700  ريال              203,850  ريال              168,750  ريال                141,300 لوله 50
 ريال              472,500  ريال             324,450  ريال                261,000  ريال               222,300 لوله 63
 ريال               661,500  ريال               459,000  ريال              372,600  ريال             303,750 لوله 75
 ريال               954,000  ريال               657,000  ريال               531,000  ريال                440,100 لوله 90
 ريال            1,413,000  ريال               976,500  ريال               796,500  ريال               657,000 لوله 110
 ريال           1,836,000  ريال            1,242,000  ريال            1,021,500  ريال               846,000 لوله 125
 ريال           3,001,500  ريال           2,034,000  ريال           1,368,000  ريال            1,089,000 لوله 160
 ريال           4,680,000  ريال          3,172,500  ريال            2,110,500  ريال           1,728,000 لوله 200
 ريال          7,452,000  ريال           5,060,000  ريال         3,358,000  ريال          2,723,200 لوله 250
 ريال         11,776,000  ريال           8,004,000  ريال         5,336,000  ريال           4,310,200 لوله 315
 ريال                             –  ريال                             –  ريال                             –  ريال                             – لوله 400

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *