قیمت روز لوله پلی اتیلن ارس آبشار

قیمت روز لوله پلی اتیلن ارس آبشار

 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

لوله ۱۶ بدون مهر جنس خوب هر متر ۶۰۰
لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۸۰۰

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر ۱۳۳۷ 
لوله ۲۵ ۱۰ // ۱۸۰۰
لوله ۳۲ ۱۰// ۲۳۴۰

لوله ۴۰ ۶ // ۲۹۹۰
لوله ۴۰ ۱۰// ۳۶۹۰

لوله ۵۰ ۴ // ۳۹۲۵
لوله ۵۰ ۶ // ۴۶۸۷
لوله ۵۰ ۱۰ // ۵۶۶۲

لوله ۶۳ ۴ // ۶۱۷۵
لوله ۶۳ ۶ بار // ۷۲۵۰
لوله ۶۳ ۱۰ // ۹۰۰۰

لوله ۷۵ ۴ // ۸۴۳۷
لوله ۷۵ ۶ // ۱۰۳۵۰
لوله ۷۵ ۱۰ // ۱۲۷۵۰

لوله ۹۰ ۴ // ۱۲۲۰۰
لوله ۹۰ ۶ // ۲۲۱۰۰
لوله ۹۰ ۱۰ // ۱۸۲۵۰

لوله ۱۱۰ ۴ // ۱۸۰۰۰
لوله ۱۱۰ ۶ // ۲۲۱۲۵
لوله ۱۱۰ ۱۰ // ۲۷۱۲۵

لوله ۱۲۵ ۴ // ۲۳۰۰۰
لوله ۱۲۵ ۶ // ۲۸۳۷۵
لوله ۱۲۵ ۱۰ // ۳۴۵۰۰

لوله ۱۶۰ ۴ // ۲۵۰۰۰ و ۳۰۲۵۰
لوله ۱۶۰ ۶ // ۳۸۰۰۰
لوله ۱۶۰ ۱۰ // ۵۶۵۰۰

لوله ۲۰۰ ۴ // ۳۸۲۰۰
لوله ۲۰۰ ۶ // ۵۸۷۰۰
لوله ۲۰۰ ۱۰ // ۸۸۲۰۰

۰۲۱-۶۶۳۱۶۶۶۰

۰۲۱-۶۶۳۱۶۶۶۰