قیمت روز لوله پلی اتیلن ارس آبشار

قیمت روز لوله پلی اتیلن ارس آبشار

 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

لوله ۱۶ بدون مهر جنس خوب هر متر ۱۸۰۰
لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۲۶۰۰

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر ۱۸۰۰
لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۲۶۰۰

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر ۳۵۳۱۰
لوله ۲۵ ۱۰ // ۴۸۰۰
لوله ۳۲ ۱۰// ۶۶۰۰

لوله ۴۰ ۶ // ۸۲۰۰
لوله ۴۰ ۱۰// ۹۹۰۰

لوله ۵۰ ۴ // ۱۰۵۰۰
لوله ۵۰ ۶ // ۱۲۵۰۰
لوله ۵۰ ۱۰ // ۱۵۵۰۰

لوله ۶۳ ۴ // ۱۶۴۰۰
لوله ۶۳ ۶ بار // ۱۹۲۰۰
لوله ۶۳ ۱۰ // ۲۴۰۰۰

لوله ۷۵ ۴ // ۲۲۳۰۰
لوله ۷۵ ۶ // ۲۷۵۰۰
لوله ۷۵ ۱۰ // ۳۴۰۰۰

لوله ۹۰ ۴ // ۲۶۲۰۰
لوله ۹۰ ۶ // ۳۹۰۰۰
لوله ۹۰ ۱۰ // ۴۹۰۰۰

لوله ۱۱۰ ۴ // ۴۸۲۰۰
لوله ۱۱۰ ۶ // ۶۲۷۰۰
لوله ۱۱۰ ۱۰ // ۷۲۰۰۰

لوله ۱۲۵ ۴ // ۶۳۰۰۰
لوله ۱۲۵ ۶ // ۸۸۰۰۰
لوله ۱۲۵ ۱۰ // ۹۳۰۰۰

لوله ۱۶۰ ۴ // ۶۷۰۰۰   ۸۳۰۰۰
لوله ۱۶۰ ۶ // ۱۰۱۰۰۰
لوله ۱۶۰ ۱۰ // ۱۵۱۰۰۰

لوله ۲۰۰ ۴ // ۱۰۱۰۰۰
لوله ۲۰۰ ۶ // ۱۵۹۰۰۰
لوله ۲۰۰ ۱۰ // ۲۴۰۰۰۰