قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار به تاریخ 1401/11/10

قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار به تاریخ 1401/11/10   شانزده بار ده بار شش بار چهار بار سایز   ريال                  54,900  ريال                 48,150 لوله 20  ريال                 76,950  ريال                 64,800 لوله 25  ريال                122,400  ريال                 84,150 لوله 32  ريال               193,500  ريال              132,750  ريال               107,550 لوله 40  ريال                299,700  ريال              203,850  ريال              168,750  ريال                141,300 لوله 50

ادامه مطلب